Za koje radove ne treba građevinska dozvola

 

PITANJE:

Uređujem stan koji nije održavan od izgradnje. Zgrada je deveterokatnica iz 1966 godine. Predmetni stan je na 9-tom katu. Nakon izgradnje, u kupaonici je bila izvedena kada i lavabo. Odvod kade i lavaboa je spojen na vertikalu po kojoj se odvode i oborinske vode. Vertikala je od gusa i ima promjer 110 mm. Susjed na polukatu iznad mene i susjed iz prizemlja su spojeni na tu vertikalu s WC školjkom. WC od susjeda iznad mene je izveden u vrijeme kada se gradila zgrada. Ostali susjedi odvode otpadne vode u tu vertikalu s izvodima od tuš kabina ili kada, lavaboa i perilica rublja. WC školjke ostalih susjeda i otpadne vode iz kuhinje spojene su na drugu vertikalu koja na drugom mjestu prolazi kroz sve stanove ispod mene. Želja mi je da obnovim sve instalacije vodovoda i odvodnje te da u kupaonici izvedem WC školjku, tuš kadu i lavabo. Za projekt odvodnje sam angažirao ovlaštenog inženjera graditeljstva kojem je uža specijalnost projektiranje vodovoda i odvodnje u zgradama. Stav projektanta je da se WC školjka može spojiti na predmetnu vertikalu te je u skladu s time i napravio projekt vodovoda i odvodnje.

Moje je pitanje; Da li moram ishoditi potvrdu glavnog projekta da bi izveo WC u kupaonici.

Da li suvlasnici imaju pravo da me spriječe u provedbi projekta (primjerice peticijom) te da li me Upravitelj zgrade može zaustaviti u izvedbi.


 

 ODGOVOR:

Predrag Ilić dipl. iur.

Vi ste vlasnik posebnog dijela nekretnine (etažni vlasnik), a koje vlasništvo Vas ovlašćuje da izvršavate sve vlasničke ovlasti (pravo posjedovanja, uporabe, korištenja i raspolaganja ) i dužnosti na tom dijelu bez da o tome morate imati odobrenje drugih vlasnika.

To znači da etažni vlasnik , bez traženja odobrenja od ostalih suvlasnika zgrade, može na svom stanu izvoditi sve radove i prepravke koje želi, a ograničenja su slijedeća: radovi moraju biti u skladu sa građevinskim propisima pri čemu se ne smije prouzročiti oštećenje zgrade i drugih djelova nekretnine niti stvoriti opasnost za nastupanje štete, ne smije  zadirati  u zajedničke djelove nekretnine ili u posebne djelove nekretnine,osim u slučajevima propisanim zakonom. Vertikala na koju bi se spojili zajednička je i čini zajedničke uređaje zgrade, pa bi prema tome za spajanje na zajedničku vertikalu trebala suglasnost svih suvlasnika Međutim , mišljenja sam da Vi ne trebate tražiti suglasnost suvlasnika jer je Vaš stan kao posebni dio zgrade već spojen na postojeću vertikalu kao zajednički uređaj zgrade pa Vi kroz adaptaciju vodovodnih instalacija samo korsitite već konzumirano pravo na odvodnju kroz zajedničke uređaje zgrade koji tome i služe.Jer svaki suvlasnik ima pravo na korištenje zajedničkih djelova i uređaja zgrade, a Vi upravo time što se spajate na postojeću vertikalu , kao suvlasnik koristite zajednički uređaj zgrade. Problem bi bio jedino da je to tehnički nedopušteno iz nekog razloga koji bi doveo ili mogao dovesti do štete za druge suvlasnike, no kako je stručna osoba odborila projekt, nema zapreke za izvođenje radova.

Za navedene radove adaptacije vodovodnih instalacija ne morate imato građevinsku dozvolu, odnosno potvrdu glavnog projekta. Naime , Pravilnikom o jednostavnim građevinama i radovima (N.N. 76/07), kojeg donosi Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, u odredbi članka 2. propisuje koji se radovi mogu izvoditi bez akata koji odobravaju građenje ili bez lokacijske dozvole , a u točci 2 navodi se upravo ono što se odnosi na Vaše radove, a to je priključak kojim se postojeća građevina priključuje na infrastrukturne instalacije (niskonaponsku električnu i telekomunikacijsku mrežu, vodovod, kanalizaciju, plinovod, toplovod, kabelsku televiziju);

 

Navedeni članak 2. Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima (N.N.76/07) citiram u cjelosti:

 

“Bez akta kojim se odobrava građenje i lokacijske dozvole može se graditi:

1. Pomoćna građevina koja se gradi na građevnoj čestici postojeće zgrade za potrebe te zgrade i to:

– cisterna za vodu i septička jama zapremine do 27 m3,
– podzemni i nadzemni spremnik goriva zapremine do 10 m3,
– vrtna sjenica i nadstrešnica tlocrtne površine do 15 m2,
– bazen tlocrtne površine do 24 m2 i dubine do 2 m,
– solarni kolektor;

2. Priključak kojim se postojeća građevina priključuje na infrastrukturne instalacije (niskonaponsku električnu i telekomunikacijsku mrežu, vodovod, kanalizaciju, plinovod, toplovod, kabelsku televiziju);

3. Ograda visine do 1,6 m i potporni zid visine do 1,0 m, mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje do najviše točke ograde odnosno zida;

4. Dječje igralište;

5. Građevina na javnoj površini koja se gradi u skladu s odlukom nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave prema propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo i to:

– kiosk i druga građevina gotove konstrukcije građevinske (bruto) površine do 12 m2,
– nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom prometu,
– spomeničko ili sakralno obilježje građevinske (bruto) površine do 12,00 m2 i visine do 4,0 m od razine okolnog tla,
– reklamni pano oglasne površine do 12 m2,
– komunalna oprema (klupa, koš za otpatke, tenda, jednostavni podesti otvorenih terasa i sl.);

6. Grobnica i spomenik na groblju;

7. Građevina koja se gradi po tipskom projektu za kojeg je izdano rješenje iz članka 196. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, namijenjena:

– mjerenju kakvoće zraka, radioloških, meteoroloških i aerosolnih veličina, vodostaja rijeke ili drugim mjerenjima prema posebnom zakonu,
– istražnim mjerenjima na temelju odluke tijela nadležnog za ta istražna mjerenja;

8. Građevina protugradne obrane;

9. Građevina za sigurnost:

– cestovnog prometa (vertikalna i horizontalna signalizacija),
– plovidbe (objekt signalizacije),
– zračnog prometa (objekata za smještaj navigacijskog uređaja građevinske (bruto) površine do 12 m2);

10. Prenosiva autoplin jedinice (tzv. »skid« jedinica) zapremine do 10 m3 na građevnoj čestici postojeće benzinske postaje;

11. Privremena građevine za potrebe:

– sajmova i javnih manifestacija s najdužim rokom trajanja do 90 dana,
– građenja građevine odnosno uređenja gradilišta kada se izvode unutar građevne čestice odnosno obuhvata zahvata u prostoru određenog lokacijskom dozvolom, osim asfaltne baze, separacije agregata, tvornice betona, dalekovoda i transformatorske stanice radi napajanja gradilišta električnom energijom te prijenosnog spremnika za smještaj, čuvanje ili držanje eksplozivnih tvari osim nadzemnog i podzemnog spremnika ukapljenoga naftnog plina, odnosno nafte zapremine do 10 m3,

12. Pješačka staza, promatračnica, obavijesna ploče površine do 12,00 m2 i druga oprema zaštićenih dijelova prirode prema odluci javnih ustanova koje upravljaju tim zaštićenim dijelovima prirode;

13. građevina unutar pružnog pojasa željezničke pruge, namijenjena osiguravanju željezničko-cestovnog prijelaza koja se gradi po tipskom projektu za kojeg je izdano rješenje iz članka 196. Zakona o prostornom uređenju i gradnji i to:

– građevina za smještaj unutrašnje opreme, građevinske (bruto) površine do 6 m2 i visine do 3,2 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje do najviše točke građevine,
– vanjski elementi osiguranja prijelaza (svjetlosni znakovi za označivanje prijelaza ceste preko željezničke pruge dodatno opremljeni s jakozvučnim zvonima, branici ili polubranici s uključno/isključnim elementi na tračnicama),
– kabel za međusobno povezivanje unutrašnje opreme u kućici i vanjskih elemenata unutar jednog prijelaza;

14. Građevina namijenjena gospodarenju šumom u skladu s posebnim propisom, kao što je:

– šumska cesta u šumi ili na šumskom zemljištu širine do 5 m, izvedena na tlu bez završnog zastora (makadam ili zemljani put)
– pješačka staze,
– šumski protupožarni prosjek;

15. Građevina i oprema namijenjene biljnoj proizvodnji na otvorenom prostoru, kao što je:

– oprema za dugogodišnje nasade (vinograde, voćnjake, hmeljike, maslinike) i rasadnike ukrasnog bilja te voćnog i vinogradarskog sadnog materijala, što uključuje konstrukciju nasada bez obzira na materijal (stupovi, zatega, žice, podupore) ovisno o uzgojnom obliku, protugradnu mrežu sa potkonstrukcijom i ograđivanje poljoprivrednih površina prozračnom ogradom sa stupovima bez trakastog temeljenja,
– hidrantski priključak za navodnjavanje i protumraznu zaštitu, razvod sustava za navodnjavanje i protumraznu zaštitu od hidrantskog priključka ili razvod na parceli krajnjeg korisnika,
– zacijevljeni bunar promjera manjeg ili jednakog 100 cm, za potrebe prihvata vode za navodnjavanje i druge aktivnosti poljoprivredne proizvodnje,
– kanal za sakupljanje oborinskih i erozivnih voda izveden neposredno u tlu i sa zaštitom od procjeđivanja izvedenom isključivo od fleksibilnih folija,
– akumulacija za navodnjavanje sa zaštitom od procjeđivanja isključivo fleksibilnom folijom,
– poljski put na poljoprivrednoj površini širine manje ili jednake 5 m, izveden u tlu bez završnog zastora (makadam ili zemljani put);

16. Građevina i oprema namijenjena biljnoj proizvodnji u zatvorenom prostoru, kao što je:

– niski i visoki poljoprivredni tunel s tunelskim pokrovom koji nije krut (plastična folija i sl.) i potkonstrukcijom koja se ne temelji, najveće visine tunela manje ili jednake 2,5 m i širine tunela manje ili jednake 6 m,
– plastenik s pokrovom mase plohe pokrova manje ili jednake 1,5 kg/m² izrađenim od polimerne folije odnosno od polikarbonatnih i/ili poliesterskih ploča i potkonstrukcijom s trakastim temeljima ili temeljima samcima, bez izvedenog poda i bez stacionarnih uređaja za grijanje i ostalih instalacija,
– staklenik s pokrovom najveće mase plohe pokrova manje ili jednake 12,5 kg/m² i potkonstrukcijom s trakastim temeljima ili temeljima samcima, bez izvedenog poda i bez stacionarnih uređaja za grijanje i ostalih instalacija;

17. Građevina i oprema namijenjena držanju stoke, kao što je:

– ograda za pregrađivanje i ograđivanje pašnjaka i prostora za držanje stoke, divljači i zaštićenih životinjskih vrsta na otvorenom, uključivo ogradu pod naponom struje 24 V (električni pastir),
– nadstrešnica za sklanjanje stoke s prostorom zaklonjenim od vjetra zatvorenim s najviše tri strane,
– pojilo za stoku,
– vjetrenjača s bunarom i pumpom za crpljenje vode namijenjena parceli jednog korisnika,
– konstrukcija za držanje košnica pčela,
– sabirališta mlijeka s pristupnim putem širine manje ili jednake 5 m, izveden u tlu bez završnog zastora (makadam ili zemljani put);

18. Čeka, hranilište, solište, mrcilište i gatar koji se grade u lovištu;

19. Ugljenara izvan građevinskog područja do 4 m promjera i do 4 m visine”


 Ovdje možete postaviti pitanje pravniku

MOLIMO VAS DA PRIJE POSTAVLJANJA PITANJA POTRAŽITE MOGUĆI ODGOVOR U NAŠOJ BAZI VEĆ POSTAVLJENIH PITANJA I ODGOVORA 

Video - Adaptacije stanova u Zagrebu